Informace
a aktuality

Prokazování původu železa

Postup orgánů Celní správy České republiky v případě dovozu výrobků uvedených v příloze XVII. nařízení Rady 833/2014 zpracovaných ve třetích zemi za použití ruských vstupů ze železa a oceli

Dle nařízení Rady č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, čl. 3g odst. 1 písm. d) se od 30.9.2023 zakazuje přímo či nepřímo dovážet nebo nakupovat výrobky ze železa a oceli uvedené v příloze XVII., jsou-li zpracovány ve třetí zemi a obsahují výrobky ze železa a oceli pocházející z Ruska uvedené v příloze XVII., v případě produktů uvedených v příloze XVII. zpracovaných ve třetí zemi a obsahujících výrobky z oceli pocházející z Ruska kodů 7207 11, 7207 12 10 nebo 7224 90 se tento zákaz použije od 1.4..2024 pro kód KN 7207 11, a od 1.10.2024 pro kódy KN 7207 12 10 a 7224 90.

Orgány Celní správy České republiky v případě dovozu zboží uvedené v příloze XVII nařízení Rady č. 833/2014 budou požadovat důkaz o zemi původu vstupů ze železa a oceli použitých ve třetí zemi pro zpracování výrobků ze železa a oceli dovážených do EU. Jako důkaz bude požadováno:

a) V případě polotovarů: hutní certifikát (mill test certificate – MTC) typu 3.1 nebo 3.2, které budou obsahovat všechny náležitosti, z kterých bude zřejmé, která huť provedla tavbu, kdo si tavbu objednal, normu, podle které byla tavba provedena.

b) V případě hotových výrobků: hutní certifikát (mill test certificate – MTC) typu 3.1 nebo 3.2, společněs jedním nebo více hutních certifikátů (mill test certificate – MTC) obsahující název výrobního zařízení a název země, která (mill test certificate – MTC) je vystavila, šestimístný kód HS výrobku, název země a název zařízení, kde byly provedeny relevantní zpracovatelské operace:o válcování za teplao válcování za studenao žárové pokovovánío elektrolytické pokovovánío organické potahovánío svařovánío děrování, protlačovánío tažení/protahovánío ERW/SAW/HFI/laserové svařování

c) Jiné doklady (kromě hutních certifikátů MTC typu 3.1 nebo 3.2), které jednoznačně prokáží, že při výrobě polotovarů nebo hotových výrobků nebylo použito železo nebo ocel pocházející původem z Ruska. Jako ostatní důkazy budou orgány Celní správy České republiky uznávat tyto dokumenty, které prokazatelně vyloučí ruský původ oceli či železa (např.: dodací listy, osvědčení o jakosti, dlouhodobá prohlášení dodavatele, kalkulační a výrobní doklady, celní doklady vyvážející země, prohlášení výrobce, vylučující doložky v kupních smlouvách, které prokazují neruský původ primárních výrobků a jiné)dde.

V případě, že Evropská komise stanoví nebo doplní jiný možný způsob prokázání původu železa a oceli, Vás budemeo této skutečnosti bezodkladně informovat prostřednictvím webových stránek CS ČR.

Zobrazit všechny aktuality

Časté dotazy

Co je a k čemu slouží číslo EORI?

  • Číslo EORI slouží jako jedinečný identifikátor pro následnou komunikaci s celními orgány všech členských států Evropské unie.

Jakým způsobem získám číslo EORI?

  • Veškeré informace o registraci EORI získáte kliknutím na tento odkaz EORI REGISTRACE.

Jaké dokumenty předkládám při prvním vývozu, dovozu?

  • Identifikační číslo EORI.
  • Ověřená kopie výpisu z obchodního rejstříku a registrace DIČ.
  • Plná moc k zastupování v celním řízení, musí podepsat statutární orgán dle výpisu z obchodního rejstříku.

Jaké náležitosti musí být na faktuře?

  • Dodací podmínky dle INCOTERMS (kdo hradí dopravu a její cenu rozdělit na úsek v CZ, EU a třetí zemí)
  • Počet a druh nákladových kusů
  • Brutto a netto hmotnost
  • Způsob dopravy a SPZ dopravního prostředku, při kusové zásilce SPZ, auto, které přijede na zdejší celní úřad
  • Celní úřad výstupu z EU

Užitečné odkazy

Vytvořil WANET s.r.o. 2017