Informace
a aktuality

Informace k novinkám v oblasti elektronického obchodování (e-commerce) od 1. 7. 2021

Novela zákona o dani z přidané hodnoty a celního zákona, která byla předložena Vládou ČR do Poslanecké sněmovny v květnu 2020, je po třetím čtení v Poslanecké sněmovně a nyní míří do Senátu ČR. Vzhledem k tomu, že Parlament ČR nestihne do 1. července 2021 návrh novely schválit, tak jak to předpokládá legislativa EU, nebude Celní správa ČR při dovozu zásilek nízké hodnoty (do 22 EUR) DPH vybírat.

Situace z hlediska vybírání DPH u zásilek, jejichž vlastní hodnota převyšuje 22 EUR, zůstává nezměněna, povinnost uhradit DPH platí již nyní.

Dovoz zboží nízké hodnoty z pohledu DPH

S ohledem na současné prodlevy v legislativním procesu novely zákona o DPH může daňový subjekt od 1. července 2021 do dne předcházejícího dni nabytí účinnosti novely zákona o DPH postupovat standardně ve smyslu ustálené judikatury Soudního dvora EU, tj. uplatní se přímý účinek dané směrnice. Daňový subjekt je tedy v době do nabytí účinnosti novely zákona o DPH oprávněn postupovat podle směrnice o DPH, avšak při takovém postupu musí plnit i veškeré související podmínky vyplývající zejména z prováděcího nařízení Rady (EU) č. 282/2011 a jeho novelizace.

Zásilky do 22 EUR

Dovoz zboží s místem plnění v tuzemsku, jehož úhrnná hodnota nepřesahuje 22 EUR, je i nadále osvobozen od daně podle § 71 odst. 3 písm. a) zákona o DPH, nejpozději však do dne předcházejícího dni nabytí účinnosti novely zákona o DPH.

Povolení pro zásilky od 22 do 150 EUR

Držitelé poštovní licence a expresní přepravci mají možnost požádat o vydání povolení pro zvláštní režim při dovozu zboží nízké hodnoty na základě přímého účinku směrnice o DPH. Povolení bude vydávat Celní úřad pro Středočeský kraj s účinností nejdříve od 1. 7. 2021 do dne předcházejícího dni nabytí novely zákona o DPH.

Následně bude možné na základě další žádosti vydat povolení již v souladu s platnou legislativou ČR, tj. na zásilky od 0 do 150 EUR.

Dovoz zboží nízké hodnoty z pohledu celních předpisů

Celní legislativa je však od 1. července 2021 účinná. Je upravena nařízeními v rámci právního systému EU, která jsou účinná přímo bez nutnosti upravovat národní legislativu.

Povinnost podávat celní prohlášení

Na základě celní legislativy EU mají expresní přepravci povinnost podávat elektronické celní prohlášení i na zásilky v hodnotě do 22 EUR, přestože celní orgány nebudou vyměřovat DPH. Poštovní operátoři zatím s jedinou výjimkou povinnost podávat elektronické celní prohlášení u zásilek do hodnoty 22 EUR nemají. Výjimka se týká situace, kdy je při dovozu použit dovozní režim zvláštního režimu jednoho správního místa (Import One Stop Shop).

Celní správa ČR zachová avizovanou možnost podání elektronického celního prohlášení u zásilek s hodnotou mezi 22 a 150 EUR občany, prostřednictvím speciální aplikace (eCeP), která byla pro tyto účely připravena.

Informační web www.celnicka.cz bude rovněž postupně aktualizován s ohledem na nově vzniklé okolnosti. Zde se občané dozvědí další podrobnosti.

Další informace

Předpokládanou účinnost novely zákona o dani z přidané hodnoty nelze odhadnout, nicméně bezprostředně po nabytí její účinnosti začnou celní orgány i u zásilek nízké hodnoty (do 22 EUR) DPH vyměřovat a vybírat.

Detailnější informace k systému One Stop Shop a postupu Finanční správy ČR jsou k dispozici na webových stránkách Finanční správy ČR – www.financnisprava.cz.

Zobrazit všechny aktuality

Časté dotazy

Co je a k čemu slouží číslo EORI?

  • Číslo EORI slouží jako jedinečný identifikátor pro následnou komunikaci s celními orgány všech členských států Evropské unie.

Jakým způsobem získám číslo EORI?

  • Veškeré informace o registraci EORI získáte kliknutím na tento odkaz EORI REGISTRACE.

Jaké dokumenty předkládám při prvním vývozu, dovozu?

  • Identifikační číslo EORI.
  • Ověřená kopie výpisu z obchodního rejstříku a registrace DIČ.
  • Plná moc k zastupování v celním řízení, musí podepsat statutární orgán dle výpisu z obchodního rejstříku.

Jaké náležitosti musí být na faktuře?

  • Dodací podmínky dle INCOTERMS (kdo hradí dopravu a její cenu rozdělit na úsek v CZ, EU a třetí zemí)
  • Počet a druh nákladových kusů
  • Brutto a netto hmotnost
  • Způsob dopravy a SPZ dopravního prostředku, při kusové zásilce SPZ, auto, které přijede na zdejší celní úřad
  • Celní úřad výstupu z EU

Užitečné odkazy

Vytvořil WANET s.r.o. 2017