Informace
a aktuality

Opatření na vývoz ochranných prostředků

Dne 24. dubna 2020 vyšlo v Úředním věstníku EU Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 2020/568 (dále jen „nařízení"), kterým se pro vývoz ochranných prostředků uvedených v příloze I nařízení vyžaduje vývozní povolení. Nařízení je platné od 26. dubna 2020 a použije se po dobu 30 dnů, tj. do 25. května 2020.

Toto nařízení nahrazuje prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/402, včetně prováděcího nařízení Komise (EU) 2020/426, které byly účinné do 25. dubna 2020. Opatření na vývoz ochranných prostředků tedy platí i nadále, ale byly omezeny kategorie ochranných prostředků, na které se nařízení vztahuje, a rozšířil se předmět kontroly i na určité zdravotnické prostředky (ZP) navržené k ochraně před infekčním materiálem. Dále byl rozšířen i seznam zemí a území, na které se opatření nevztahují.

NOVÉ PODMÍNKY PRO OMEZENÍ VÝVOZU OOP

Opatření se nevztahují na vývoz do: země ESVO - Norsko, Island, Lichtenštejnsko, Švýcarsko, dále zámořské země a území uvedená v příloze II Smlouvy , Faerské ostrovy, Andorra, San Marino, Vatikánský městský stát, a nově Gibraltar, země západního Balkánu - Albánie, Bosna a Hercegovina, Severní Makedonie, Černá Hora, Srbsko, Kosovo, a území Büsingenu, Helgolandu, Livigna, Ceuty a Melilly.

Nařízení se vztahuje na ochranné prostředky uvedené v příloze I nařízení.


JAKÉ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY PODLÉHAJÍ KONTROLE PŘI VÝVOZU A NA KTERÉ SE OPATŘENÍ NEVZTAHUJÍ?

Ochranné prostředky, na které se vztahují opatření, tvoří tři kategorie:

 1. Ochranné brýle a clony.
 2. Prostředky pro ochranu úst a nosu (např. OOP – filtrační polomasky třídy FFP1 až FFP3 (EN 149+A1); ZP – lékařské/chirurgické masky (EN 14683+AC)).

Bližší informace můžete nalézt v materiálu „Informace o ochraně dýchadel", který zpracoval Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. a který je k dispozici na webových stránkách ČOI, ke stažení VÚBP-Informace-k-OOP.pdf.

 1. Ochranné obleky (např. nesterilní obleky pokrývající (části) těla).

Kontrole dle nařízení podléhají pouze ty výrobky, které splní všechny následující podmínky:

 • jsou v souladu s ustanoveními nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425, o osobních ochranných prostředcích (jedná se o
 • odpovídají popisu uvedenému v příloze I nařízení,
 • lze je zařadit do některého z kódů KN uvedených v příloze I nařízení.

Kontrole dle nařízení nepodléhají:

 1. Brýle, které jsou sice ochranné, ale nepřiléhají těsně k obličeji.

Např. ochranné brýle s čirým nebo tmavým zorníkem pro ochranu zraku před mechanickými částicemi, extrémními teplotami nebo chemikáliemi nepřiléhající těsně k pokožce obličeje.

 1. Roušky, masky a ústenky, které sice mohou být považovány za prostředky pro ochranu úst a nosu, ale nejedná se o filtrační polomasky (respirátory) třídy ochrany FFP1, FFP2 nebo FFP3, ani o zdravotnické obličejové masky, tzn. nejsou označeny číslem normy (např. EN 149+A1, EN 14683+AC)/třídou ochrany, označením CE společně s číslem oznámeného subjektu, který daný výrobek pravidelně kontroluje.

Např. antibakteriální/nano roušky, bavlněné roušky jednorázové, bavlněné roušky dvouvrstvé, zdravotnické pletené roušky, bavlněné ústenky.

 1. Pláště a kombinézy, které sice mohou být považovány za ochranné obleky, ale nechrání uživatele před šířením infekčního materiálu v pracovním ovzduší ani nebrání šíření infekčního materiálu uživatelem.

Např. sterilní oděvy; oděvy navržené pro použití v průmyslu; nepromokavé a větru odolné pláště s kapucí vyrobené z polyuretanu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vývozní povolení vydává Licenční správa Ministerstva průmyslu a obchodu (LS MPO) v písemné podobě na základě podání žádosti. Součástí vývozního povolení je odpisový list, který před propuštěním do celního režimu vývozu vyplňuje celní úřad. Pokud vývozce podal na LS MPO žádost o vydání vývozního povolení, ale zboží nepodléhá kontrole dle prováděcího nařízení Komise (EU) 2020/402, vydá LS MPO žadateli k této skutečnosti Sdělení. Tímto Sdělením může vývozce prokázat oprávněnost vývozu. Sdělení vydává LS MPO i v těch případech, kdy nebylo možné na zboží vývozní povolení udělit.

Další informace spojené s kontrolou vývozu některých ochranných prostředků můžete nalézt na stránkách EU, kde jsou mimo jiné zodpovězeny často kladené otázky (FAQ's), které jsou k dispozici i v českém jazyce zde.

Zobrazit všechny aktuality

Časté dotazy

Co je a k čemu slouží číslo EORI?

 • Číslo EORI slouží jako jedinečný identifikátor pro následnou komunikaci s celními orgány všech členských států Evropské unie.

Jakým způsobem získám číslo EORI?

 • Veškeré informace o registraci EORI získáte kliknutím na tento odkaz EORI REGISTRACE.

Jaké dokumenty předkládám při prvním vývozu, dovozu?

 • Identifikační číslo EORI.
 • Ověřená kopie výpisu z obchodního rejstříku a registrace DIČ.
 • Plná moc k zastupování v celním řízení, musí podepsat statutární orgán dle výpisu z obchodního rejstříku.

Jaké náležitosti musí být na faktuře?

 • Dodací podmínky dle INCOTERMS (kdo hradí dopravu a její cenu rozdělit na úsek v CZ, EU a třetí zemí)
 • Počet a druh nákladových kusů
 • Brutto a netto hmotnost
 • Způsob dopravy a SPZ dopravního prostředku, při kusové zásilce SPZ, auto, které přijede na zdejší celní úřad
 • Celní úřad výstupu z EU

Užitečné odkazy

Vytvořil WANET s.r.o. 2017